Ozonwerte (Kittsee)

Ozon aktuell:
30 µg/m³

leichte Belastung

8h Mittelwert:
34 µg/m³

leichte Belastung

Biowetter

Aktuelle Wettercams